Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46436
Title: Xây dựng khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tác động (impact startup)
Authors: Trương, Thị Nam Thắng
Phan, Hoàng Lan
Vũ, Mai Hảo
Keywords: Doanh nghiệp khởi nghiệp
Khái niệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 36 .- Tr.3-6
Abstract: Bài viết tổng hợp các nghiên cứu quy định pháp lý trong nước và kinh nghiệm quốc tế để đưa ra một khái niệm mới về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cho rằng, đây là loại hình doanh nghiệp rất cần nghiên cứu sâu và có giải pháp thúc đẩy, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bên vững của Đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46436
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.