Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46440
Title: Các động lực chính tác động lực chính tạo ra tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2008-2018
Authors: Võ, Xuân Hoài
Bùi, Thị Hoàng Mai
Keywords: Năng suất lao động
Dịch chuyển tỷ trọng
Lĩnh vực ngành nghề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 36 .- Tr.7-11
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận phân tích dịch chuyển tỷ trọng, với số liệu về giá trị gia tăng và lao động theo ngành của Việt Nam trong bộ dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, để tìm hiểu các động lực chính tạo ra tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2008-2018. Kết quả cho thấy, giai đoạn 2008-2018 là thời gian tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào tăng năng suất lao động trong các ngành của nền kinh tế. Tuy nhiên, hai ngành đóng góp chính vào tăng trưởng GDP là ngành công nghiệp và dịch vụ lại chủ yếu thông qua tăng quy mô lao động để thúc đẩy tăng trưởng GDP. Chỉ có ngành nông nghiệp - một ngành chiếm tỷ trọng nhỏ trong tăng trưởng GDP - là ngành đóng góp vào tăng trưởng GDP chủ yếu thông qua tăng năng suất lao động. Thêm vào đó. năng suất lao động các ngành đều tăng chậm trong giai đoạn 2008-2018, nên nền kinh tế đã không đạt được tăng trưởng cao, đặc biệt là trong nửa đầu giai đoạn nghiên cứu (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46440
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.