Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46470
Title: Một số kinh nghiệm về chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đối với cách mạng Tháng Tám năm 1945
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lê, Thị Điệp
Keywords: Cách mạng Tháng Tám
Đấu tranh vũ trang
Khởi nghĩa Nam Kỳ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 318 .- Tr.84-88
Abstract: Khởi nghĩa Nam Kỳ (ngày 23-11-1940) mặc dù thất bại nhưng đã gây ra cho thực dân Pháp những tốn thất hết sức to lớn, để lại nhiều kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đối với Cách mạng Tháng Tám về chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang: kinh nghiệm về xây dựng lực lượng một cách toàn diện, cả lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang cách mạng; dự báo, nhận định chính xác thời cơ cách mạng; lựa chọn hình thức, phương pháp khởi nghĩa; không ngừng cảnh giác, không để cho kẻ địch chui vào hàng ngũ của tổ chức Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46470
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.