Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4647
Title: Kinh nghiệm quản lý đầu tư công của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Lê, Văn Tuấn
Nguyễn, Bá Tường
Đỗ, Thị Thu Ba
Keywords: Quản lý đầu tư công
Kinh nghiệm quản lý
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.58-60
Abstract: Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công (ĐTC) luôn có vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển, cũng như hỗ trợ hoạt động cho các thành phần kinh tế của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi quốc gia phải quản lý ĐTC một cách hiệu quả. Bài viết phân tích kinh nghiệm trong quản lý ĐTC (Public Investment Management - PIM) của một số quốc gia trên thế giới, trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý phù hợp đối với tình hình quản lý ĐTC ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4647
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_255.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.