Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4647
Nhan đề: Kinh nghiệm quản lý đầu tư công của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam
Tác giả: Lê, Văn Tuấn
Nguyễn, Bá Tường
Đỗ, Thị Thu Ba
Từ khoá: Quản lý đầu tư công
Kinh nghiệm quản lý
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.58-60
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công (ĐTC) luôn có vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển, cũng như hỗ trợ hoạt động cho các thành phần kinh tế của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi quốc gia phải quản lý ĐTC một cách hiệu quả. Bài viết phân tích kinh nghiệm trong quản lý ĐTC (Public Investment Management - PIM) của một số quốc gia trên thế giới, trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý phù hợp đối với tình hình quản lý ĐTC ở Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4647
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_255.45 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.