Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46541
Nhan đề: Một số vấn đề về đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo là pháp nhân thương mại và đề xuất, kiến nghị
Tác giả: Lê, Đăng Doanh
Lê, Đăng Khoa
Từ khoá: Bị can
Bị cáo
Pháp nhân thương mại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.20-25
Tóm tắt: Trong bài viết này, nghiên cứu một khía cạnh nhỏ về vấn đề bảo đảm quyền bào chữa của pháp nhân thương mại (PNTM) là bị can, bị cáo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46541
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.