Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46569
Title: Tổng quan các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp kiểm toán
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Yếu tố
Sự hài lòng trong công việc
Doanh nghiệp kiểm toán
Tổng quan nghiên cứu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 4 .- Tr.16-20
Abstract: Kiểm toán là một lĩnh vực đặc biệt và yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng dịch vụ mà một doanh nghiệp (DN) kiểm toán cung cấp cho công chúng. Việc nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc trong lĩnh vực có ý nghĩa thực tiễn giúp cho các cấp quản lý tại chính các DN kiểm toán, các cấp quản lý Nhà nước về nghề nghiệp nhìn nhận ra được yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của chính đội ngũ nhân viên của mình. Từ đó, đưa ra các hàm ý chính sách phù hợp hơn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn giới thiệu đến người đọc: (1) Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan ở nước ngoài; (2) Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan trong nước; (3) Một số các kết luận," đánh giá rút ra liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các DN kiểm toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46569
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
442.4 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.