Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46570
Title: Ảnh hưởng của mật độ ban đầu lên sinh trưởng và phát triển của vi tảo Haematococcus pluvialis (Chlorophyta)
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Hồ, Diễm My
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố chất lượng nước và mật độ ban đầu thích hợp cho sinh trưởng của vi tảo Haematococcus pluvialis. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện phòng với ánh sáng huỳnh quang (trắng), cường độ 3.000lux, nhiệt độ 24,5±0,2 oC. Thí nghiệm được bố trí trong bình thủy tinh (8L), môi trường nuôi tảo BBM gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại, với mật độ ban đầu là 0,5 x106tb/mL (NT0,5), 1 x106tb/mL (NT1), 1,5 x106tb/mL (NT1,5) và 2 x106tb/mL (NT2). Kết quả cho thấy tảo H. pluvialis phát triển tốt trong môi trường có hàm lượng tổng đạm amoni, photsphat và nitrate biến động lần lượt từ 0,005-0,109 mg/L; 28,1-96,1 mg/L và 0,067-0,209 mg/L. Mật độ tảo đạt cao nhất (30,17±1,03 triệu tb/mL) vào ngày thứ 8 ở NT1. Hàm lượng chlorophyll-a (5.133±132μg/L) cao nhất ở NT1 và khác biệt giữa có ý nghĩa thống kê (P<0,05) giữa các nghiệm thức. Ngoài ra, hàm lượng caroteniod, kích thước và trọng lượng khô của tảo cũng đạt cao nhất ở NT1. Vì vậy, mật độ tảo ban đầu 1 x106tb/mL có thể được sử dụng trong nuôi sinh khối tảo H. pluvialis và cho năng suất cao nhất sau 8 ngày nuôi.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46570
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
870.9 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.