Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46582
Title: Một số bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định liên quan đến thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Phiên họp
Bất cập
Chứng cứ
Hòa giải
Vụ án
Dân sự
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 10 .- Tr.15-18
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả nêu lên một số bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định liên quan đến thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất hướng dẫn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46582
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.