Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46588
Title: Ảnh hưởng của hổn hợp khoáng đa lượng đến thành phần của tảo khuê trong bể nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Đặng, Hùng Thịnh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các hỗn hợp khoáng đa lượng khác nhau lên thành phần của tảo khuê trong bể nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức (NT), mỗi NT được lặp lại 3 lần. Các nghiệm thức gồm NT đối chứng (không bổ sung khoáng), NT1, NT2, NT3 được bổ sung khoáng W với liều lượng tương ứng 2 g/m3, 4 g/m3 và 6 g/m3, NT4 sử dụng S (0,5 g/m3) và NT5 bổ sung E (1 g/m3). Bể nuôi được bố trí trong điều kiện có mái che, tôm được cho ăn và sục khí. Mẫu tảo được thu định kỳ 1 tuần/lần trong thời gian 2 tháng. Kết quả đã xác định được 6 loài tảo khuê chiếm 50% tổng số loài tảo. Thành phần loài tảo khuê giữa các nghiệm thức không có sự chênh lệch lớn, biến động từ 4-5 loài. Mật độ tảo khuê dao động lớn qua các đợt khảo sát (45-235.556 ct/mL, 0-92%), trong đó mật độ tảo đạt cực đại ở NT1 vào tuần thứ 5. Một số loài thường xuyên xuất hiện và chiếm ưu thế như Thalassiosira sp., Cylindrotheca closterium, Nitzschia sp. đây là các loài tảo có lợi cho sự phát triển của tôm.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46588
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.