Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46680
Title: Duyên hải Nam Trung Bộ tăng cường khai thác thế mạnh du lịch biển đảo
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Nguyễn, Hoàng Mai
Keywords: Duyên hải
Nam Trung Bộ
Tăng cường
Khai thác
Du lịch
Biển đảo
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.94-96
Abstract: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh/thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đây là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ về kinh tế, chính trị, xã hội mà còn cả về an ninh, quốc phòng và đối ngoại của cả nước. Trong những năm qua, phát triển du lịch tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ đã có những kết quả khả quan với sự nỗ lực để xây dựng một trung tâm du lịch biển đảo ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46680
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.