Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46681
Title: Du lịch cộng đồng ảnh hưởng đến sinh kế người dân Cồn Sơn
Authors: Nhóm tác giả
Keywords: Du lịch
Cộng đồng
Ảnh hưởng
Sinh kế
Cồn Sơn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.97-99
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của hình thức du lịch cộng đồng đến sinh kế của nông hộ ở Cồn Sơn. Kết quả cho thấy, du lịch phát triển mang lại rất nhiều lợi ích cho các hộ gia đình ở đây như tăng thêm thu nhập, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và ổn định sinh kế; Được tham gia tập huấn về kiến thức du lịch; nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương; có thêm nhiều việc làm...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46681
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.