Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46735
Title: Hình thành năng lực kiến tạo nhận thức cho học sinh trung học phổ thông qua việc rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội
Authors: Nguyễn, Quang Hùng
Phan, Thị Kim Dung
Keywords: Kiến tạo nhận thức
Làm văn nghị luận xã hội
Năng lực kiến tạo
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 10, Số 01 .- Tr.33-39
Abstract: Theo quan điểm hiện đại, dạy học phải là quá trình chú trọng hướng tới “đánh thức” chủ thể tự giác, tích cực, linh hoạt, sáng tạo… của người học để thay đổi tư duy nhận thức. Trong quá trình dạy học ở trường trung học phổ thông nói chung và trong việc rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội nói riêng, người dạy cần “đánh thức”, hình thành cho người học năng lực kiến tạo nhận thức - đây chính là dạng năng lực tổng hòa không tách rời của năng lực kiến tạo tri thức, kỹ năng; năng lực kiến tạo tư duy; năng lực kiến tạo điều chỉnh thái độ, hành vi... Khi rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội, người dạy có nhiều cách để hình thành năng lực kiến tạo nhận thức cho người học như: chú trọng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng “nền”; gắn việc rèn luyện kỹ năng làm văn với việc đánh thức, phát triển năng lực kiến tạo tư duy; thay đổi mô hình rèn luyện kỹ năng trong dạy học làm văn nghị luận xã hội…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46735
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.