Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4677
Title: Lưu ý khi mô tả số lượng đơn vị hàng hóa trong vận đơn (Phần 1)
Authors: Ngô, Khắc Lễ
Keywords: Logistics
Hàng hóa
Vận đơn
Mô tả số lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Vietnam Logistics Review;Số 127 .- Tr.74-75
Abstract: Khoản 2 Điều 152 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định: “Khi container hoặc công cụ tương tự được dùng để đóng hàng hóa thì mỗi kiện hoặc đơn vị hàng hóa đã ghi trong chứng từ vận chuyển, đã đóng vào công cụ được coi là một kiện hoặc 01 đơn vị hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này …”. Khoản 1 Điều này nêu: “Trong trường hợp tính chất, giá trị của hàng hóa không được người giao hàng khai báo trước khi bốc hàng hoặc không được ghi rõ trong vận đơn, giấy gửi hàng đường biển hoặc chứng từ vận chuyển khác thì người vận chuyển chỉ có nghĩa vụ bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hóa hoặc tổn thất khác liên quan đến hàng hóa trong giới hạn tối đa tương đương với 666,67 đơn vị tính toán cho mỗi kiện hoặc cho mỗi đơn vị hàng hóa hoặc 02 đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam trọng lượng cả bì của số hàng hóa bị mất mát, hư hỏng tùy theo giá trị nào cao hơn …”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4677
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.