Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46826
Title: Cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm thực thi quyền khiếu nại, khiếu kiện hành chính ở Việt Nam
Authors: Phan, Trung Hiền
Keywords: Giải quyết khiếu nại
Giải quyết khiếu kiện
Quyết định hành chính
Hành vi hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.03-11
Abstract: Giải quyết khiếu kiện hành chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính dựa trên các quy định của pháp luật chuyên ngành, để từ đó quyết định chấp nhận hay bác yêu cầu khiếu nại, khiếu kiện, khôi phục quyền của các chủ thể chịu tác động bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính. Với ý nghĩa đó, việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính nhằm đảm bảo cho quyền khiếu nại, khiếu kiện được thực thi trên thực tế, góp phần xây dựng xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46826
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.