Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46834
Title: Chính sách phát triển công nghiệp chế tạo: Thực tiễn ở một số nước và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Hoàng, Thị Hồng Minh
Keywords: Công nghiệp chế tạo
Chính sách
Kinh nghiệm quốc tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.3-14
Abstract: Công nghiệp chế tạo là ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là một trong những nguồn thuế quan trọng của ngân sách nhà nước. Để phát huy hiệu quả những thế mạnh và lợi ích mà ngành công nghiệp chế tạo mang lại, các quốc gia cần phải có một khung chính sách quản lý, điều tiết và hỗ trợ thích hợp giúp định hướng và đặt ra lộ trình phát triển cho ngành về dài hạn. Mỹ, Nhật Bản và Đức là ba trong số những quốc gia hàng đầu thế giới về công nghiệp chế tạo với một hệ thống chính sách phát triển công nghiệp lâu đời nhưng vẫn mang tính cập nhật, khoa học và rất chiến lược, hiệu quả nhưng không ngừng đổi mới. Nghiên cứu thực tiễn triển khai chính sách công nghiệp chế tạo ở ba quốc gia này sẽ đem lại những gợi mở quý giá cho các nhà hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp chính sách phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46834
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.