Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46838
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần thương nghiệp Cà Mau
Authors: Trần, Quốc Dũng
Võ, Minh Nhân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu trên cơ sở số liệu của Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 71 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46838
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.8 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.