Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46856
Title: Nghĩa vụ hạn chế tổn thất và vấn đề xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mại
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Nguyên tắc hạn chế tổn thất
Nghĩa vụ hạn chế tổn thất
Giao dịch thay thế
Biện pháp hợp lý
Bồi thường vượt quá mức thiệt hại
Lợi ích do bồi thường
Lợi ích được bù trừ
Việc ấn định tổn thất
Thời điểm xác định thiệt hại
Hành vi thực hiện sau thời điểm xảy ra vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.30-41
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu quy định của Công ước Vienna 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và của pháp luật thương mại Việt Nam về nghĩa vụ hạn chế tổn thất, nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý sau: (i) biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất được xác định như thế nào; và (ii) nghĩa vụ hạn chế tổn thất có mối liên hệ như thế nào với các thức xác định thiệt hại. Theo đó, những tổn thất đáng lẽ có thể khắc phục được một cách hợp lý và những tổn thất đã khắc phục được đều cần được tính đến khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Điều này nhằm tránh trường hợp (a) bên vi phạm được bồi thường vượt quá mức thiệt hại hoặc (b) bằng chi phí của bên vi phạm, bên vi phạm được đặt vào vị trí tốt hơn vị trí mà lẽ ra bên này đạt được nếu không có hành vi vi phạm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46856
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.