Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46867
Title: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính
Authors: Nguyễn, Trọng Luận
Keywords: Sở hữu trí tuệ
Chương trình máy tính
Phần mềm
Quyền tác giả
Sáng chế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.63-68
Abstract: Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành, chương trình máy tính là đối tượng được bảo hộ bởi quyền tác giả và không được bảo hộ bằng cơ chế cấp bằng độc quyền sáng chế (patent). Thế nhưng, liệu rằng việc xem chương trình máy tính như một loại hình tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả trong pháp luật Việt Nam đã hợp lý hay chưa? Có những quan điểm nào liên quan đến cơ chế bảo hộ chương trình máy tính? Bài viết phân tích cơ chế bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), đồng thời đánh giá những quan điểm khác nhau về bảo hộ chương trình máy tính. Từ đó bài viết đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46867
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.