Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46867
Nhan đề: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính
Tác giả: Nguyễn, Trọng Luận
Từ khoá: Sở hữu trí tuệ
Chương trình máy tính
Phần mềm
Quyền tác giả
Sáng chế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.63-68
Tóm tắt: Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành, chương trình máy tính là đối tượng được bảo hộ bởi quyền tác giả và không được bảo hộ bằng cơ chế cấp bằng độc quyền sáng chế (patent). Thế nhưng, liệu rằng việc xem chương trình máy tính như một loại hình tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả trong pháp luật Việt Nam đã hợp lý hay chưa? Có những quan điểm nào liên quan đến cơ chế bảo hộ chương trình máy tính? Bài viết phân tích cơ chế bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), đồng thời đánh giá những quan điểm khác nhau về bảo hộ chương trình máy tính. Từ đó bài viết đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46867
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.