Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4689
Title: Cần đồng bộ và thiết thực hơn
Authors: Trần, Xuân
Keywords: Khung về kiểm điểm
Phê, tự phê bình
Giải pháp
Nâng cao năng lực lãnh đạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01 .- Tr.22-24
Abstract: Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; là cơ sở để các cấp ủy, chính quyền phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, công tác này đang bộc lộ nhiều hạn chế rất cần nghiên cứu tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Quy định Khung về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (TPB & PB), đánh giá, phân loại chất lượng đối với các tập thể, cá nhân hằng năm, mang tính định hướng để tạo sự đồng bộ, liên thông, thực hiện thống nhất trong cả hệ thống chính trị, tạo động lực cho các phong trào thi đua vào thực chất, hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4689
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_225.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.