Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46898
Title: Pháp luật thuế tài sản của Pháp – từ thực tiễn áp dụng đến kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Thuế tài sản Việt Nam
Thuế tài sản Pháp (IFI)
Người nộp thuế
Tài sản chịu thuế
Thuế suất
Giảm thuế
Miễn thuế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 07 .- Tr.33-39
Abstract: Một trong những nội dung của dự thảo Luật Thuế tài sản tạo ra nhiều tranh luận cũng như thu hút nhiều quan điểm khác nhau chính là những quy định liên quan đến cơ sở tính thuế tài sản, đối tượng chịu thuế tài sản cũng như những tác động của thuế tài sản đối với xã hội và nền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, pháp luật thuế tài sản đã tồn tại lâu đời tại Pháp. Chính vì vậy, việc nghiên cứu những kinh nghiệm áp dụng luật thuế tài sản của Pháp sẽ giúp chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề đang được tranh luận và đồng thời rút ra những bài học hữu ích để xây dựng và áp dụng một cách có hiệu quả luật thuế tài sản tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46898
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.