Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46928
Title: Thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về Giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại Học Huế
Authors: Phạm, Thế Kiên
Nguyễn, Thị Hương Giang
Keywords: Năng lực
Nhận thức
Khởi nghiệp sáng tạo
Đào tạo khởi nghiệp sáng tạo
Sinh viên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 493 .- Tr.44-48
Abstract: Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) là 1 trong 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế. Trường hiện có 5 phòng chức năng (Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất; Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (SV); Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế; Phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Thông tin Thư viện; Phòng Kế hoạch - Tài chính) và 7 khoa trực thuộc (Khoa Chăn nuôi Thú y, Khoa Cơ khí và Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Nông học, Khoa Phát triển nông thôn, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Khoa Thủy sản), 23 bộ môn, 5 trung tâm thuộc khoa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46928
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.16.238


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.