Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46949
Nhan đề: Ảnh hưởng của bổ sung axid amin vào thức ăn lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasionodon hypophthalmus)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Phạm, Quốc Công
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của việc bổ sung axit amin vào thức ăn lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra(Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn con giống (13,1g/con). Thí nghiệm được tiến hành với 3 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein (30%) và mức lipid (5%). Nghiệm thức 1 (CTU-AA):bổ sung hàm lượng axit amin (lysine, methionine, threonine) theo nhu cầu của cá tra (dự án nghiên cứu), nghiệm thức2(NRC AA): Bổ sung hàm lượng axit amin (lysine, methionine, threonine) theo nhu cầu cá da trơn công bố bởi NRC(2011) và nghiệm thức 3 (CN_AA) có hàm lượng acid amin (lysine, methionine, threonine) tương tự thức ăn công nghiệp trên thị trường. Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ tăng trưởng đặc biệt và hiệu quả sử dụng protein đạt cao nhất tại nghiệm thức 1 hàm lượng axit amin bổ sung cao nhất[lysine (2,2%), methionine (0,9%), threonine(1,33%)] trong thức ăn.
Mô tả: 15tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46949
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
244.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.