Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46962
Nhan đề: Khả năng sử dụng bột cá tra làm thức ăn cho cá lóc (Channa striata)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Phan, Thị Thúy Duy
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng bột cá tra (BCT) làm thức ăn cho nuôi cá lóc (Channa striata). Thí nghiệm được tiến hành với 5 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein (40%) và lipid (7%), protein bột cá biển được thay thế bằng protein bột cá tra trong thức ăn với các mức khác nhau 0% BCT, 25% BCT, 50% BCT, 75% BCT, 100% BCT. Nghiệm thức được lập lại 4 lần. Cá lóc có kích cỡ 18g/con được bố trí vào bể (500L) với mật độ 80con/bể. Kết quả sau 8 tuần thí nghiệm cho thấy hàm lượng protein BCT bổ sung vào thức ăn không bị ảnh hưởng tỷ lệ sống của cá. Sinh trưởng của cá ở nghiệm thức thay thế 75% BCT cao nhất và khác biết không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) so với nghiệm thức thay thế 0% BCT, 2 5% BCT, 50% BCT và 100% BCT. Tăng trưởng đặc biệt/ngày (SGR) đạt cao nhất ở nghiệm thức 75% BCT (3,07%/ngày). Lượng thức ăn ăn vào (FI) không khác biệt ở các nghiệm thức. Hệ số sử dụng thức ăn (FCR) và hiệu quả sử dụng protein (PER) ở các nghiệm thứ 0% BCT, 25% BCT, 50% BCT và 100% BCT khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể thay thế hoàn toàn protein bột cá biển bằng protein bột cá tra trong khẩu phần ăn cho cá lóc.
Mô tả: 15tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46962
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
711.43 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.