Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46965
Title: Tăng cường liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng dải ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ
Authors: Nguyễn, Hải Dương
Hoàng, Văn Hoa
Keywords: Phát triển kinh tế
Liên vùng
Duyên hải Miền Trung
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 01 .- Tr.62-65
Abstract: Dải ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ có vị thế địa chính trị quan trọng và nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, cho đến nay, khu vực này vẫn chưa phát huy được lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, chưa hình hành chuỗi liên kết nội vùng và liên vùng, các hoạt động kinh tế về cơ bản vẫn mang tính khép kín trong từng địa phương. Bài viết đánh giá thực trạng liên kết vùng ở dải ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy liên kết vùng trong những năm tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46965
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.