Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4699
Title: Về tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Ủy ban kiểm tra các cấp
Thẩm quyền
Chế tài
Xử lý trách nhiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01 .- Tr.38-40,47
Abstract: Nhìn một cách tổng thể, thực tế đã khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng không chỉ là những chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là công cụ đắc lực góp phần quan trọng, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm... Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, công tác KTGS của Đảng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập qua nhiều nhiệm kỳ chưa khắc phục được một cách căn bản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4699
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_286.73 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.