Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4699
Nhan đề: Về tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Ủy ban kiểm tra các cấp
Thẩm quyền
Chế tài
Xử lý trách nhiệm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01 .- Tr.38-40,47
Tóm tắt: Nhìn một cách tổng thể, thực tế đã khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng không chỉ là những chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là công cụ đắc lực góp phần quan trọng, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm... Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, công tác KTGS của Đảng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập qua nhiều nhiệm kỳ chưa khắc phục được một cách căn bản.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4699
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_286.73 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.