Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47011
Nhan đề: Nghiên cứu hiệu năng mạng chuyển tiếp hai chiều dùng kỹ thuật khử nhiễu tuần tự dưới sự ảnh hưởng của nhiễu phần cứng
Tác giả: Phạm, Thị Đan Ngọc
Nguyễn, Lương Nhật
Từ khoá: Mạng chuyển tiếp hai chiều
Khử nhiễu tuần tự (SIC)
Đa truy nhập không trực giao (NOMA)
Phần cứng không hoàn hảo (HI)
Xác suất dừng (OP)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 04A (CS.01) .- Tr.13-20
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu xác suất dừng (OP: Outage Probability) của mạng chuyển tiếp hai chiều (Two-way relaying) sử dụng kỹ thuật khử nhiễu tuần tự (SIC: Successive Interference Cancellation) trên kênh fading Rayleigh dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo. Mô hình có hai nút nguồn trao đổi thông tin thông qua một nút chuyển tiếp. Khe thời gian thứ nhất, hai nguồn cùng truyền dữ liệu đến nút chuyển tiếp và nút này dùng kỹ thuật SIC để có dữ liệu mong muốn. Khe kế tiếp, nút chuyển tiếp sẽ XOR hai dữ liệu đạt được, rồi gửi đến hai nguồn. Hai nguồn lấy dữ liệu của mình và XOR dữ liệu nhận được để lấy ra dữ liệu được gửi đến. Bài báo đưa ra phương pháp phân bố công suất hiệu quả và phân tích OP bằng công thức chính xác dạng đóng (Exact Closed-form Expression).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47011
ISSN: 2525-2224
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.