Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47035
Nhan đề: Thẩm quyền giải thích pháp luật
Tác giả: Huỳnh, Thị Sinh Hiền
Từ khoá: Khái niệm giải thích
Giải thích pháp luật
Thẩm quyền giải thích pháp luật
Tòa án
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.21-29
Tóm tắt: Bài viết làm rõ khái niệm thẩm quyền giải thích pháp luật và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến việc trao thẩm quyền này cho chủ thể nào trong bộ máy nhà nước. Trên cơ sở liên hệ thực tiễn trao thẩm quyền giải thích pháp luật ở một số nước trên thế giới, bài viết cho thấy sự cần thiết để chính thức trao thẩm quyền này cho Tòa án ở nước ta hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47035
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.