Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47035
Title: Thẩm quyền giải thích pháp luật
Authors: Huỳnh, Thị Sinh Hiền
Keywords: Khái niệm giải thích
Giải thích pháp luật
Thẩm quyền giải thích pháp luật
Tòa án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.21-29
Abstract: Bài viết làm rõ khái niệm thẩm quyền giải thích pháp luật và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến việc trao thẩm quyền này cho chủ thể nào trong bộ máy nhà nước. Trên cơ sở liên hệ thực tiễn trao thẩm quyền giải thích pháp luật ở một số nước trên thế giới, bài viết cho thấy sự cần thiết để chính thức trao thẩm quyền này cho Tòa án ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47035
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.