Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47057
Title: Nghiên cứu một số hệ thống quản lý tài chính công và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Tài chính công
Quản lý
Chính sách Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 02 .- Tr.15-18
Abstract: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công là để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn góp phần phát triển kinh (tế nhanh, bền vững, bao trùm và không bỏ lại ai ở phía sau. Nghiên cứu về cấu trúc hệ thống quản lý tài chính công và xem xét sự vận động nó trong tính thực tiễn của một số quốc gia trên thế giới sẽ cho thấy những phương pháp quản lý tốt để đảm bảo nền tài chính công vận hành an toàn, bên vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47057
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.