Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47058
Title: Nghiên cứu hiệu năng bảo mật lớp vật lý cho mạng chuyển tiếp lai ghép vệ tinh-mặt đất dưới sự tác động của nhiễu đồng kênh và nhiễu phần cứng
Authors: Đặng, Thế Hùng
Lê, Chu Khẩn
Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Mạng chuyển tiếp lai ghép vệ tinh-mặt đất
Bảo mật lớp vật lý
Khiếm khuyết phần cứng
Giao thoa đồng kênh
Xác suất dừng (OP)
Xác suất chặn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 04A (CS.01) .- Tr.83-92
Abstract: Bài báo này nghiên cứu mạng chuyển tiếp lai ghép vệ tinh-mặt đất với sự xuất hiện của một thiết bị nghe lén. Trong mô hình nghiên cứu, dữ liệu từ vệ tinh sẽ được gửi xuống các trạm mặt đất, và một trong các trạm mặt đất sẽ làm nhiệm vụ chuyển tiếp dữ liệu này đến một nhóm các người dùng hợp pháp. Thiết bị nghe lén được đặt ở vị trí thích hợp để có thể nghe lén trực liếp từ vệ tinh hoặc nghe lén từ trạm chuyển tiếp mặt đất được chọn. Để có thể bảo mật dữ liệu, bài báo đề xuất triển khai các trạm tạo nhiễu nhân tạo gần các trạm mặt đất và gần những người dùng hợp pháp để tạo nhiễu lên thiết bị nghe lén.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47058
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.