Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4706
Title: Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Anh Thư
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Yếu tố đặc trưng
Ngân hàng
Khả năng sinh lời
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Kinh tế vĩ mô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 9 .- Tr.17-23
Abstract: Bài viết: Giới thiệu; Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây và lựa chọn biến; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; kết luận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4706
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.