Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47063
Title: Một số vấn đề cần trao đổi về cấu thành tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Bùi, Trương Ngọc Quỳnh
Keywords: Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Bộ luật Hình sự năm 2015
Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.59-63
Abstract: Bài viết khái quát tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng nói chung, tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nói riêng. Ngoài ra, tác giả còn phân tích những điểm mới trong quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về cấu thành tội phạm này so với quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những kiến nghị cụ thể ở góc độ hoàn thiện pháp luật hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế, qua đó góp phần bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống có hiệu quả loại tội phạm này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47063
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.