Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47063
Nhan đề: Một số vấn đề cần trao đổi về cấu thành tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Tác giả: Nguyễn, Quyết Thắng
Bùi, Trương Ngọc Quỳnh
Từ khoá: Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Bộ luật Hình sự năm 2015
Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.59-63
Tóm tắt: Bài viết khái quát tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng nói chung, tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nói riêng. Ngoài ra, tác giả còn phân tích những điểm mới trong quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về cấu thành tội phạm này so với quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những kiến nghị cụ thể ở góc độ hoàn thiện pháp luật hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế, qua đó góp phần bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống có hiệu quả loại tội phạm này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47063
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.