Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47065
Title: Quyền công tố trong nền dân chủ và nguyên tắc tùy nghi truy tố
Authors: Võ, Minh Kỳ
Võ, Hồng Phượng
Keywords: Quyền công tố
Dân chủ
Tùy nghi truy tố
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.64-71
Abstract: Bài viết nghiên cứu và phân tích chức năng của quyền công tố trong nền dân chủ. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra sự cần thiết của nguyên tắc tùy nghi truy tố và việc kiểm soát quyền lực công tố khi được giao quyền tùy nghi nhằm đóng góp tích cực cho nền dân chủ. Sau cùng, bài phân tích các quy định pháp luật của Việt Nam về nguyên tắc truy tố, sự cần thiết của việc áp dụng nguyên tắc tùy nghi truy tố và các thiết chế kiểm soát quyền tùy nghi truy tố trong tố tụng hình sự Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47065
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.