Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47067
Title: Một số vấn đề về quyền ban hành quy định bảo vệ môi trường của quốc gia tiếp nhận đầu tư
Authors: Nguyễn, Hoàng Thái Hy
Ngô, Nguyễn Thảo Vy
Keywords: Bảo vệ môi trường
Đầu tư
Chủ quyền quốc gia
Truất hữu tài sản
Gián tiếp trực tiếp
Hợp lý
Cân bằng
Dung hòa lợi ích
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.72-80
Abstract: Bên cạnh các cam kết về bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài, ngoại lệ về lợi ích công cộng như bảo vệ môi trường trong các hiệp định đầu tư quốc tế cho phép nhà nước truất hữu gián tiếp tài sản của nhà đầu tư nước ngoài bằng cách ban hành các quy định pháp luật hoặc biện pháp hành chính với mục đích bảo vệ môi trường mà không cần phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho các đối tượng này. Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về việc giải thích quyền này, từ đó gây ra sự không thống nhất, khó dự đoán và khó đảm bảo việc cân bằng lợi ích giữa nhà nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Bài viết này đề xuất cách giải quyết vấn đề trên dựa trên cơ sở phân tích hai nội dung chính: (1) bản chất của các biện pháp có thể bị kiện là truất hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài và (2) các nguyên tắc mà nhà nước tiếp nhận đầu tư cần phải tuân thủ để cân bằng mục tiêu lợi ích công cộng và lợi ích của nhà đầu tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47067
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.55 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.