Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47067
Nhan đề: Một số vấn đề về quyền ban hành quy định bảo vệ môi trường của quốc gia tiếp nhận đầu tư
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Thái Hy
Ngô, Nguyễn Thảo Vy
Từ khoá: Bảo vệ môi trường
Đầu tư
Chủ quyền quốc gia
Truất hữu tài sản
Gián tiếp trực tiếp
Hợp lý
Cân bằng
Dung hòa lợi ích
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.72-80
Tóm tắt: Bên cạnh các cam kết về bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài, ngoại lệ về lợi ích công cộng như bảo vệ môi trường trong các hiệp định đầu tư quốc tế cho phép nhà nước truất hữu gián tiếp tài sản của nhà đầu tư nước ngoài bằng cách ban hành các quy định pháp luật hoặc biện pháp hành chính với mục đích bảo vệ môi trường mà không cần phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho các đối tượng này. Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về việc giải thích quyền này, từ đó gây ra sự không thống nhất, khó dự đoán và khó đảm bảo việc cân bằng lợi ích giữa nhà nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Bài viết này đề xuất cách giải quyết vấn đề trên dựa trên cơ sở phân tích hai nội dung chính: (1) bản chất của các biện pháp có thể bị kiện là truất hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài và (2) các nguyên tắc mà nhà nước tiếp nhận đầu tư cần phải tuân thủ để cân bằng mục tiêu lợi ích công cộng và lợi ích của nhà đầu tư.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47067
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.55 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.