Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47073
Title: Góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Authors: Võ, Thị Kim Oanh
Trịnh, Duy Thuyên
Keywords: Thi hành án hình sự
Tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 08 .- Tr.14-25
Abstract: Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt từ về địa phương là một chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, góp phần tích cực xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp luật, tái phạm tội của những người đã chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống. Vì vậy thời gian qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù luôn được chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn quan tâm và chỉ đạo thực hiện dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành như: Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù, Thông tư số 71/2012/TT-BCA ngày 27/11/2012 của Bộ Công an, Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt từ… do đó, đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người chấp hành xong án phạt tù mau chóng tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định và khả năng tự nuôi sống được bản thân, góp phần tích cực vào hoạt động phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn có một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn dẫn đế hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng chưa cao, nhiều người sau khi chấp hành án xong vẫn vi phạm pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật về tái hòa nhập cồng đồng trong Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và Dự thảo sửa đổi Luật Thi hành án hình sự, qua đó, kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện để bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47073
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.