Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47075
Title: Góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án hình sự về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hồng
Keywords: Dự thảo Luật THAHS
Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 08 .- Tr.26-31
Abstract: Trong phạm vi bài, tác giả trình bày một số góp ý cho Luật Thi hành án hình sự (THAHS) và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THAHS về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ cho phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của pháp luật hình sự quốc tế và một số nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47075
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.