Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47078
Title: Một số ý kiến về người được tha tù trước hạn có điều kiện trong Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2010
Authors: Đỗ, Thị Phượng
Keywords: Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 08 .- Tr.32-39
Abstract: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 đã bổ sung một mục riêng (Mục 2A) với tên gọi “Tha tù trước thời hạn có điều kiện” và được thiết kế với 17 điều. Qua nghiên cứu cho thấy, các quy định trong Dự thảo vẫn cần có những chỉnh sửa, bổ sung sao cho hợp lý, bảo đảm tính chính xác, khoa học và đặc biệt là bảo đảm hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung của chúng tôi tập trung vào các quy định về: phạm vi, giải thích từ ngữ có liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người tham gia giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47078
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.