Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4713
Title: Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam
Authors: Hồ, Đắc Nghĩa
Keywords: Ngành thủy sản
Yếu tố tác động
Kim ngạch xuất khẩu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.4-6
Abstract: Ngành thủy sản Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Cùng với ngành kinh tế nước nhà, ngành thủy sản đã không ngừng tự đổi mới, đối mặt với nền kinh tế thị trường và đã dần tự khẳng định mình như một ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là một trong những ngành xuất khẩu hàng đầu, đóng góp một lượng lớn ngoại tệ cần thiết cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Nghiên cứu này phân tích tác động của các yếu tố đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam, thông qua kiểm chứng thực nghiệm, trên cơ sở khai thác mô hình hồi quy nhiều biến với dữ liệu Việt Nam giai đoạn 1990 — 2017, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4713
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_268.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.