Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47171
Nhan đề: Nghiên cứu tỷ lệ cho ăn trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Lam, Mỹ Lan
Võ, Thị Trà My
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ cho ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt cá tra nuôi thương phẩm. Kích cỡ cá giống 29,4 ± 3,34 g/con bố trí ngẫu nhiên trong giai lưới có kích thước 6 m2. Mật độ cá thả 30 con/m2. Thức ăn cho cá tra là thức ăn viên có hàm lượng protein là 26 - 30%. Thí nghiệm có 4 nghiệm thức gồm cho ăn thỏa mãn nhu cầu của cá (NT1), ăn 75% (NT2) và 50% nhu cầu (NT3) và cho ăn theo hướng dẫn (3-4% khối lượng cá) của nhà sản xuất (NT4). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Hàng ngày cho cá ăn 2 lần vào 8 giờ và 16 giờ. Khi cá đạt kích cỡ đạt khoảng 100 g, 200 g, 500 g tiến hành thu mẫu để đánh giá tăng trưởng và thu hoạch khi cá đạt từ 700 g trở lên. Cho cá tra ăn thỏa mãn nhu cầu thì tốc độ tăng trưởng của cá nhanh và FCR cao nhất (p<0,05). Cho cá ăn ít hơn 75% nhu cầu, cá tăng trưởng chậm và FCR đạt giá trị thấp. Tỷ lệ cho cá tra ăn không ảnh hưởng đến định mức fillet, màu sắc và cấu trúc thịt cá. Độ cứng của thịt cá tra có xu hướng giảm khi giảm tỷ lệ cho ăn.
Mô tả: 14tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47171
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
674.56 kBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.