Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47207
Title: Một số đặc điểm phân quyền tài chính ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Thế Vinh
Keywords: Địa phương
Phân quyền tài chính
Tập quyền
Trung ương
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.17-25
Abstract: Trên cơ sở so sánh hệ thống phân quyền tài chính giữa Trung Quốc và một số nước phương Tây, bài viết rút ra mấy đặc điểm là: Phân quyền tài chính của Trung Quốc được hình thành trên cơ sở tập quyền về chính trị và phân quyền về kinh tế; phân quyền tài chính từ trên xuống dưới; và cơ sở pháp lý thiếu tính ổn định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47207
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.