Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47208
Title: “Lợi ích công cộng” trong luật đầu tư quốc tế - Thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
Authors: Trần, Việt Dũng
Nguyễn, Ngọc Mai Thy
Keywords: Lợi ích công cộng
Luật đầu tư quốc tế
Nhà đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 01 .- Tr.68-73
Abstract: Luật đầu tư quốc tế cho phép nhà nước thực hiện các biện pháp đầu tư hạn chế quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích công cộng. Tuy nhiên, khái niệm lợi ích công cộng hiện vẫn còn mơ hồ và chưa được quy định rõ ràng. Vì vậy các cơ quan nhà nước thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định biện pháp của mình có thuộc phạm trù của lợi ích công cộng theo chuẩn mực quốc tế hay không? Điều này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho nhà nước trong thủ tục giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Bài viết phân tích vấn đề này trong bối cảnh thực tiễn quốc tế hiện đại và từ đó đề xuất một số giải pháp và chiến lược cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47208
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.