Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47219
Title: Kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Á đối với CBDC và hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Đỗ, Thị Nga
Keywords: Kinh nghiệm
Quốc gia
Châu Á
CBDC
Hàm ý chính sách
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 581 .- Tr.7-9
Abstract: Xuất phát từ quan điểm khác nhau về tiền kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số Ngân hàng Trung ương (CBDC), các quốc gia/các Ngân hàng trung ương (NHTW) đã đưa ra những quy định về quản lý, kiểm soát tiền kỹ thuật số và bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm CBDC. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của NHTW các nước châu Á, bài báo rút ra một số hàm ý chính sách liên quan đến CBDC cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47219
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.