Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47316
Title: Chỉ số tiến bộ xã hội và mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Trần, Quang Tuyến
Lê, Văn Đạo
Nguyễn, Anh Tú
Keywords: Tự do kinh tế
Tiến bộ xã hội
Kinh tế thị trường
Phát triển bao trùm
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 284 .- Tr.2-10
Abstract: Nghiên cứu này giới thiệu và phân tích sự phù hợp của chỉ số tiến bộ xã hội (SPI) cho mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Chỉ số tiến bộ xã hội đánh giá bao quát và toàn diện nhiều khía cạnh cho xây dựng phát triển đất nước. Theo đó, chỉ số này đo lường sự đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người, các nền tảng phúc lợi và cơ hội để phát triển trong dài hạn với 12 cấu phần và 51 chỉ tiêu cụ thể. Chỉ số này không những phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước, theo nghị quyết 432/QĐ-TTg, lấy con người làm trọng tâm, phát triển bao trùm đảm bảo mục tiêu dài hạn mà còn phù hợp với quy luật phát triển và bối cảnh cụ thể ở Việt Nam. Bài nghiên cứu cho rằng cần thiết phải xây dựng và triển khai bộ chỉ số này nhằm hướng đến phát triển bền vững của quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47316
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.