Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47320
Title: Các nhân tố ảnh hướng đến rủi ro cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân của Eximbank chi nhánh Bình Dương
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Nguyễn, Trọng Nguyễn
Keywords: Ngân hàng thương mại
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 03 .- Tr.36-39
Abstract: Nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất - Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Bình Dương, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê thông qua điều tra 290 khách hàng của Exvimbank chi nhánh Bình Dương và phương pháp toán kinh kế bằng việc ước lượng mô hình Logit. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 nhân tố đó là: Tài sản đảm bảo; Khả năng tài chính của người vay; Lịch sử vay vốn; Sử dụng vốn vay; Lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ: Kinh nghiệm cán bộ tín dụng; Kiểm tra và giám sát khoản vay có ảnh hưởng đến rủi ro cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Eximbank chỉ nhánh Bình Dương. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp để giảm thiểu mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng cá nhân tại Eximbank chi nhánh Bình Dương
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47320
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.