Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47357
Nhan đề: Nghiên cứu tác động của thực hành trách nhiệm xã hội đối với hiệu quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Châu, Thị Lệ Duyên
Trần, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và xây dựng mô hình nhằm phân tích vai trò của thực hành trách nhiệm xã hội đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị để nâng cao việc thực hành trách nhiệm xã hội, giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo hướng phát triển bền vững
Mô tả: 126 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47357
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.